شماره های تماس

بازرگانی شجاعی پارچه خز الیاف

آمده‌ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم، پاسداشت فرهنگ دراز دامن اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم.


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۵۵۸۹۸۳۵۴ ۰۲۱
  • ۵۵۸۹۸۳۵۵ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۰۲۵۹۶۷۸۵ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۵۵۶۲۴۵۲۱ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خیابان پانزده خرداد ، سبزه میدان ، بازار کفاشها ، بازار کیلویی ها ، نبش سرای سجاد ، پلاک 1/1 و 1/2